mand iført jakkesæt med solbriller på

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde et online køb uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får varen i fysisk besiddelse. Det er den dag, hvor varen er overgivet til dig, eller den er lagt i din postkasse, eller i skuret efter aftale med dig, den dag den er afleveret på din arbejdsplads eller du har hentet den i pakkeshoppen. Har du meddelt os, at en anden person (dog ikke transportøren) skal modtage varen på dine vegne, løber fristen fra denne person modtager varen.


Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du modtager den sidste vare. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Retur eller fortrydelse på køb foretaget i butik

Der er ikke fortrydelsesret på varer købt i vores butikker. Hvis varen returneres uden fejl eller tegn på anvendelse, så kan varen dog evt byttes til en anden vare eller der kan udstedes et tilgodebevis på beløbet som kan indløses i en af vores butikker indenfor 5 år. 


Sådan udnytter du fortrydelsesretten på online køb
Du kan fortryde dit online køb ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en email, hvor du oplyser, at du fortryder til Deerest Copenhagen, hello@deerest.dk
Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den.
Du kan benytte lovens standard fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du kan også bare sende os en email – vi er ikke besværlige at handle med.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har givet os besked om fortrydelsen. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi laver en returlabel til dig, som du skal printe og sætte på pakken.

Følger af fortrydelse
Når du fortryder et online køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, dog fraregnet en eventuel værdiforringelse af en vare, fx hvis den er blevet anvendt eller returneret uforsvarligt. Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet.


Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Du pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.


Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den som ny til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage.
Du skal tilbagelevere varen i original emballagen. Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.


Reklamation - Hvis der er noget galt med varen
Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den – fx en materiale eller fabrikationsfejl – finder købelovens regler anvendelse. Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på hello@deerest.dk . Du skal henvende dig inden for rimelig tid efter at du har opdaget fejlen. Henvender du dig inden for 2 måneder efter at du har opdaget fejlen, vil din reklamation altid være rettidig. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.
Varen skal sendes til Deerest Copenhagen, Esplanaden 5, 1263 København K. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Vi refunderer dine rimelige fragtomkostninger hvis reklamationen er berettiget. Gem kvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeserviceafdeling hello@deerest.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.